لودینگ
دربهای شیشه ای منتخب

بیمارستان امام خمینی درگز – درب شیشه ای ۳